พระพุทธศาสดาบวชเพื่อละ สาวกบวชเพื่อสะสม

ข้อเขียนนี้นำมาจากจากเพจ ธรรมกะ บุญญพลัง ก่อนหน้านั้นจะมีที่มาอย่างไรไม่ทราบ แต่เนื้อความน่าสนใจ…เหมาะแก่ภาวการณ์ปัจจุบันของวงพระสงฆ์ไทย (มีการปรับปรุงสำนวนการเขียนเพื่อเหมาะสม :อำพล เจน) ——— อาตมามีเพื่อนเป็นคนอินเดียอยู่หลายคน เป็นพราหมณ์ที่ศรัทธาในวิถีพุทธ แต่เขาเป็นฮินดู เป็น ด๊อกเตอร์ก็มี เป็นผู้นำทางศาสนาก็มี และหลายๆคนนั้นแตกต่างทางด้านชนชั้นวรรณะก็มี ชาวอินเดียที่เป็นฮินดู เป็นพราหมณ์ เขามองว่าพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกไปจาก ศาสนาของเขา

แชร์ :
Read more